Logo
Logo

Glad

Essinge tandvård AB arbetar för att du skall bli nöjd med utförd behandling.

Du ska trivas hos mig och då är det viktigt att miljön runt omkring är lugn och avkopplande. Det är viktigt att du är och känner dig väl omhändertagen. Därför är bemötandet anpassat efter dina behov. Spontan återkoppling i samband med besöket ger värdefull information som tipsar om vad som kan göras för att bli ännu bättre.

*

Att vara patient, kund och konsument samtidigt kan ge upphov till frågor.

*

VEM BETALAR VAD? Hos mig är det du och försäkringskassan som är betalande, på sjukhus eller vårdcentral är det landstinget. Barnpatientens tandvård betalas av landstinget med undantag för uteblivande avgifter.

Du är därför kund och patient samtidigt! Du bestämmer i samråd med din tandläkare vad som skall göras och behöver tillgodogöra dig information om behandlingen. Du förväntas göra ett aktivt val. Där skall kostnader vägas mot hälsoeffekter.

Det är skillnad mot den landstingsfinasierade sjukvården där du enbart betalar besöksavgift och inte fritt kan välja vård eller vårdgivare.

*

GARANTI

Garanti innebär kostnadsfri omgörning primärt alterantivt återbetalning av betalad patientavgift.

Det är 3 års garanti på tandteknisk fast protetik. En garantiåtgärd sker efter kontakt efter helst skriftlig reklamation riktad till Essinge tandvård AB pga dokumentations krav. Om du väljer annan vårdgivare! Tänk på att det är din ursprungliga utgift för garantiåtgärd som ligger till grund för garantiersättningen. Eventuell utredning och röntgenundersökning ingår ej.

*

PATIENTSÄKERHET Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet sker i följande patientsäkerhetsberättelse verksamhetsåret 2023.

*

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Tandläkare Malin Sjöstedt Essinge tandvård AB 2023-12-01

Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet under 2023

Essinge tandvård AB har sedan många år arbetat systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor. Det webbaserade kvalitetssystemet Qualident stöder och hjälper verksamheten i utvecklingen av både kvalitet och patientsäkerheten. Aktiviteter för att ständigt förbättra och optimera kvalitet och säkerhet för patienterna fortsätter under 2024.

Att väga in hygien och miljöaspekter när avfall hanteras eller produkter väljs ut är självklart. Det finns lagar, förordningar och rekommendationer på miljöområdet som miljöförvaltningen i kommunen kontrollerar att så sker. Stockholms stad miljöförvaltning har inspekterat och godkännt verksamheten. Miljöfarligt avfall tas regelbundet om hand av Sweden recycling AB.En liten organisation gör att arbetet fortskrider med lätthet. Det är lätt att förbättra arbetsrutiner till följd av detta. Det långsiktiga målet med Essinge tandvårds interna kvalitetsarbete är att vara marknadsledande avseende tandvårdens service och kvalitet. Patientens upplevelse står i centrum för verksamheten.

*

Verksamhetsår 2023 innebar frånvaro av situationer som föranleder anmälning eller ärende till patientskadeförsäkringen, garantiförsäkringen, IVO och Lex Maria.

Klagomål och mindre avvikelser journalföres och följs upp.

*

Essinge tandvård AB:s kvalitetspolicy är ledstjärnan för verksamheten.

*

Bakgrund Essinge tandvård AB är Stora Essingens enda vårdgivare inom tandvård sedan verksamhetens start 2008. I lokalen har tandvård bedrivits i flera generationer.

*

Det är en stor utmaning att vara ledande avseende service och klinisk kvalitet. Socialstyrelsens arbete med införandet av nationella riktlinjer samt olika kvalitetsindikatorer inom tandvården är en möjlighet för Essinge Tandvård AB att visa på den höga kvaliteten i företaget. Verksamheten är dock sårbar om oförutsedda händelser så som sjukfrånvaro hos anställd eller störningar i elektronik/internet/elförsörjning skulle uppstå.

*

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation

Essinge tandvård AB leder och styr verksamheterna genom kvalitetsledningssystem där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat. Nyhetsbrev kommer en gång per månad. Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheten stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Den mindre organisationen ger snabb och kort beslutsväg. Därmed finns en unik lyhörd anpassningsförmåga för implementering av kvalitetshöjande arbetsinsatser. Kvalitetsledningssystemet är elektroniskt och har öppen tillgängligt efter inloggning med personligt lösenord.

Ansvarig för vårdgivarens arbete med kvalitet och patientsäkerhet är verksamhetschef vd Malin Sjöstedt. Verksamhetschef är medicinsk rådgivare, anmälningsansvarig och ansvarar för vårdkvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12. Det innebär ett ansvar för att:

Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, följa upp och utveckla verksamheten.

Mål för verksamheten formuleras.

Arbeta så att målen nås.

Följa upp verksamheten så att åtgärder kan vidtas med förbättringar.

Medarbetare ansvarar för att medverka i det kvalitetsarbetet genom att:

Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

Utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner.

Arbeta med risk och avvikelsehantering.

Kvalitetsmål och aktiviteter 2024

Övergripande och långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården inom företaget. Ett exempel på detta är ny rutin för att säkerställa att förväxling av identitet vid patientkontakt och journalföring, eftersom det innebär risk för patientsäkerheten.

Plattform för att utveckla kvalitet och patientsäkerhet är regelverken i Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.

*

Företaget följer vidare nogsamt utvecklingen inom kvalitet och patientsäkerhet både nationellt och internationellt. Genom Qualident kvalitetsprogram ges kontinuerligt uppdatering avseende nya rekomendationer och lagar. Medlemskap i STFB Sveriges tandläkarförbund, PT privattandläkarnas förening och TEV tandläkare med egen verksamhet bidrar likaså.

År 2023 har vidareutbildning inom Sveriges tandläkarförbund område huvud hals infektioner, fristående föreläsningar och medverkande webinar socialstyrelsen riktlinjer som stöd för behandlings planering skett.

Essinge tandvård AB:s kvalitetspolicy

Essinge tandvårds patienter erbjuds ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, förtroende och kvalitet. En god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens. Profilering inom familjetandvård med fokus på minimal invasiv förebyggande tandvård. Då regionens tillgång till specialisttandläkare är god sker remittering utan väntetider när så behövs. Därmed ökar patientsäkerheten och verksamhetens kvalitet.

Patientsäkerhet

Essinge tandvård omhändertar uppskattningsvis 1400 patienter årligen. Det mångåriga arbetet har skapat förutsättningar för en kontinuerlig patientsäker och högkvalitativ vård. Essinge tandvård AB arbetar för att skapa säkra och effektiva rutiner. Det elektroniska kvalitetsystemet innehåller ett avvikelsehanteringssystem för dokumentation samt uppföljning av avvikelser inom vården. Det är lätt att rapportera och följa upp avvikelser samt att dokumentera och följa upp åtgärder i handlingsplanen. Vid allvarligare avvikelser genomförs händelseanalyser.

Som följd av att det är en liten arbetsplats med enbart en vårdgivare är också beslutsvägar snabba och implementering av förändringar som ger kvalitetshöjning är enkla att genomföra. Avvikelser hanterats direkt i verksamheten och förs in antingen i digitalt journalsystem Opus avdelning kvalitet eller dedikerade kvalitetssystemet qualident. En avvikelse följs alltid upp med en händelseanalys, på ett för den drabbade patientens och verksamhetens, optimalt sätt. Vidare sprids kunskapen kring händelsen och förbättringsåtgärder till samtliga anställda. Essinge tandvård AB har försäkring hos gjensidige försäkringsbolag med syfte att ge extra trygghet och kompensera patienter ekonomiskt om patientskada skulle uppstå och annan situation med behandling som inte går som planerat.

Stockholm 2023-12-01

Essinge tandvård AB

Vd Malin Sjöstedt

*