Logo
Logo

Glad

Essinge tandvård AB arbetar för att du skall bli nöjd med utförd behandling.

Att vara patient, kund och konsument samtidigt kan ge upphov till frågor.

*

VEM BETALAR VAD? Hos mig är det du och försäkringskassan som är betalande, på sjukhus eller vårdcentral är det landstinget. Barnpatientens tandvård betalas av landstinget med undantag för uteblivande avgifter.

Du är därför kund och patient samtidigt! Du bestämmer i samråd med din tandläkare vad som skall göras och behöver tillgodogöra dig information om behandlingen. Du förväntas göra ett aktivt val. Där skall kostnader vägas mot hälsoeffekter.

Det är skillnad mot den landstingsfinasierade sjukvården där du enbart betalar besöksavgift och inte fritt kan välja vård eller vårdgivare.

*

GARANTI

Garanti innebär primärt kostnadsfri omgörning. I de fall då ytterligare vård måste utföras sker detta till en merkostnad. Om du väljer annan vårdgivare bör du informera oss för bästa hjälp. Spara kvitton och begär journalkopia om du erhåller vård av annan vårdgivare i samband med detta!

Omgörning av fyllningar sker kostnadsfritt inom ett år. Uppstår karies eller fraktur i underliggande vävnad liksom om information om tveksam prognos givits innan behandling utförts medför detta att garantin inte gäller.

Vid större behandlingar sker garantiåtgärd först efter kontakt och godkännade av vårt försäkringsbolag Gjensidige AB vars självrisk betalas av Essinge tandvård AB. Vi erbjuder 3 års garanti på fast protetik.

Du skall alltid meddela mottagningen om du upplever att utförd behandling inte uppfyller förväntningarna.

*

PATIENTSÄKERHET

Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet sker i följande patientsäkerhetsberättelse verksamhetsåret 2021.

*

Essinge tandvård AB arbetar systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor.

År 2021 karakteriserades fortfarande av fokus på hantering av Covid-19 pandemi och att bedriva patientsäker tandvård trots de svårigheter som pandemin har inneburit.

Essinge tandvård AB är Stora Essingens enda vårdgivare inom tandvård. I lokalen har tandvård bedrivits i flera generationer, med start år 1939.

Företaget består idag av 1 anställd, VD och tandläkare.

*

År 2021 präglades fortfarande av covid-19 pandemins effekter. Många människor har ändrat sina rutiner, drabbats av sjukdom och detta har i vissa fall skapat försiktighet och oro hos många.

Detta har inneburit påfrestningar på flera plan. Som exempel kan nämnas osäkerhet pga frånvaro av evidensbaserad kunskap om pandemins effekter, vilket medför svårighet att planera verksamheten långsiktigt. Sjukfrånvaro hos personal medför svårigheter att utföra arbetet. Förändringar i antalet patientbesök då många avbokningar sker pga rädsla för smittspridning och frånvaro av tydliga myndighetsdirektiv.

*

Kvalitetsmål och aktiviteter år2022

Våra mål och aktiviteter inom kvalitet och patientsäkerhet under det kommande året är följande:

• Att höja kvaliten på vården med de nya nationella riktlinjerna för tandvården.

• Att fortsätta arbetet i Qdent kvalitetsarbete

• Att återgå till tidigare års verksamhetsgrad utan störningar från Covid-19 pandemi.

Det långsiktiga målet med Essinge tandvårds interna kvalitetsarbete är att vara marknadsledande avseende tandvårdens kvalitet och kundnöjdhet.

*

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation

Essinge tandvård AB leder och styr verksamheterna genom kvalitetsledningssystem Qdent från almasoft ab där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat.

Dessutom har vi skapat integrering med opus journalsystem genom kvalitetsjournal i opus. Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheten stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar.

Kvalitetsledningssystemet är helt integrerat med journalsystemet opus, uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt för alla medarbetare. Verksamheten följs upp via en intern kvalitetsmodell.

Ansvarig för vårdgivarens arbete med kvalitet och patientsäkerhet är vd Malin Sjöstedt.

Verksamhetschef är medicinsk rådgivare, anmälningsansvarig och ansvarar för vårdkvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12. Det innebär ett ansvar för att:

• Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, följa upp och utveckla verksamheten.

• Mål för verksamheten formuleras.

• Arbeta så att målen nås.

• Följa upp verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att förbättra tandvården.

Medarbetarna ansvarar för att medverka i det kvalitetsarbetet genom att:

• Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

• Utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner.

• Arbeta med risk och avvikelsehantering.

*

Kvalitetsmål och aktiviteter 2022

Våra övergripande och långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården inom företaget. Vår plattform för att utveckla kvalitet och patientsäkerhet är regelverken i Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.

Essinge tandvård AB:s kvalitetspolicy är ledstjärnan för vårt arbete.

Vi vill ge våra patienter ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, förtroende och kvalitet. En god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.

Patientsäkerhet

Essinge tandvård AB arbetar för att skapa säkra och effektiva rutiner. Detta arbete har skapat förutsättningar för en patientsäker och högkvalitativ vård.

Kvalitetsystemet innehåller således också ett avvikelsehanteringssystem för dokumentation samt uppföljning av avvikelser inom vården. Det är lätt att rapportera och följa upp avvikelser samt att dokumentera och följa upp åtgärder i handlingsplanen. Vid allvarligare avvikelser genomförs händelseanalyser. I systemet har under år 2021 dokumenterades 1 avvikelser.

Avvikelse anses vara av ringa grad utan att patientskada påvisades eller klagomål framfördes.

Lex Maria-anmälningar var under året 0. Lex Maria-anmälningar följs alltid upp med en händelseanalys, på ett för den drabbade patientens och verksamhetens, optimalt sätt. Vidare sprids kunskapen kring händelsen och förbättringsåtgärder till samtliga anställda.

Inom tandvård är generellt sett nedsväljning och inhalation den vanligaste anledningen till anmälan enligt Lex Maria. Vidare är det allmänt känt att det föreligger risker inom tandvården för att orsaka patienter kvarstående känselbortfall vid olika operativa ingrepp i munhålan.

Essinge tandvård AB har patientskadeförsäkring Gjensidige ab som är till för att kompensera patienter ekonomiskt för behandlingsskador och andra ekonomiska utlägg i samband med behandlingar.

Under 2021 anmäldes 0 patientskadeärenden till försäkringsbolaget och 0 patientbehandlingar till IVO, inspektion för vård och omsorg.

Ett klagomål noterades under 2021. En lokalbedövning i underkäken gav upphov till en tillfällig halvsidig ansiktsparestesi som varade i 5 timmar efter injektion. Ingen patientskada uppstod men noteras som en avvikelse och innebar obehag och oro för patient.

Klagomål följs alltid upp enligt mall i Qdent. Tonvikt ligger på att patienten får tydlig information och ges skriftliga besked om sitt ärende.

*

Stockholm 2021-12-30

Essinge tandvård AB

Klinikansvarig Leg tandläkare Malin Sjöstedt

*