Logo
Logo

Glad

Essinge tandvård AB arbetar för att du skall bli nöjd med utförd behandling.

Att vara patient, kund och konsument samtidigt kan ge upphov till frågor.

*

VEM BETALAR VAD? Hos mig är det du och försäkringskassan som är betalande, på sjukhus eller vårdcentral är det landstinget. Barnpatientens tandvård betalas av landstinget med undantag för uteblivande avgifter.

Du är därför kund och patient samtidigt! Du bestämmer i samråd med din tandläkare vad som skall göras och behöver tillgodogöra dig information om behandlingen. Du förväntas göra ett aktivt val. Där skall kostnader vägas mot hälsoeffekter.

Det är skillnad mot den landstingsfinasierade sjukvården där du enbart betalar besöksavgift och inte fritt kan välja vård eller vårdgivare.

*

GARANTI

Garanti innebär kostnadsfri omgörning primärt alterantivt återbetalning av betalad patientavgift.

Omgörning av fyllningar sker kostnadsfritt inom ett år. Uppstår karies eller fraktur i underliggande vävnad liksom om information om tveksam prognos givits innan behandling utförts medför detta att garantin inte gäller.

Det är 3 års garanti på tandteknisk fast protetik. Vid större behandlingar sker garantiåtgärd först efter kontakt efter skriftlig reklamation av Essinge tandvård AB pga dokumentations krav. Om du väljer annan vårdgivare! Tänk på att det är din utgift för ursprunglig vård som ligger till grund för garantiersättningen.

*

PATIENTSÄKERHET

*

Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet sker i följande patientsäkerhetsberättelse verksamhetsåret 2022.

*

Patientsäkerhetsberättelse

Essinge tandvård AB 2022-12-01

*

Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet under 2022

Essinge tandvård AB har sedan många år arbetat systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor. År 2022 karakteriserades av effekterna av pandemi åren 2020 2021 med ökat antal akutbehandlingar till följd av uppskjutna besök och ökat reparativt vårdbehov samtidigt som ett osäkert omvärldsläge givit ekonomisk oro år 2022.

Det webbaserade kvalitetssystemet stöder och hjälper verksamheten i utvecklingen av både kvalitet och patientsäkerheten.

Aktiviteter för att ständigt förbättra och optimera kvalitet och säkerhet för patienterna fortsätter under 2023. En liten organisation gör att arbetet fortskrider med lätthet. Det är lätt att förbättra arbetsrutiner till följd av detta.

Det långsiktiga målet med Essinge tandvårds interna kvalitetsarbete är att vara marknadsledande avseende tandvårdens service och kvalitet. Patientens upplevelse står i centrum för verksamhetens målsättning.

*

Bakgrund

Essinge tandvård AB är stora essingens enda vårdgivare inom tandvård sedan verksamhetens start 2008. I lokalen har tandvård bedrivits i flera generationer, med start år 1939. Företaget har minska sin personalstyrka och består idag av en anställd, verksamhetschef övertandläkare och VD. Övriga arbetsuppgifter sker på konsultbasis.

Konkurrenter

Essinge tandvård AB har konkurrens av alla övriga praktiserande tandläkare i Stockholm. Den största konkurrenten är den offentligt drivna tandvården som bolagiserade Folktandvården Stockholm AB.

Utmaningar

Det är en stor utmaning att vara ledande avseende service och klinisk kvalitet. Socialstyrelsens arbete med införandet av nationella riktlinjer samt olika kvalitetsindikatorer inom tandvården är en möjlighet för Essinge Tandvård AB att visa på den höga kvaliteten i företaget. Verksamheten är dock sårbar om oförutsedda händelser så som sjukfrånvaro hos anställda eller störningar i elektronik/internet/elförsörjning skulle uppstå.

*

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation

Essinge tandvård AB leder och styr verksamheterna genom kvalitetsledningssystem där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat. Nyhetsbrev kommer en gång per månad.

Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheten stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar.

Den mindre organisationen ger snabb och kort beslutsväg. Därmed finns en unik lyhörd anpassningsförmåga för implementering av kvalitetshöjande arbetsinsatser.

Kvalitetsledningssystemet är elektroniskt och har öppen tillgängligt efter inloggning med personligt lösenord.

Ansvarig för vårdgivarens arbete med kvalitet och patientsäkerhet är verksamhetschef vd Malin Sjöstedt.

Verksamhetschef är medicinsk rådgivare, anmälningsansvarig och ansvarar för vårdkvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12. Det innebär ett ansvar för att:

•Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, följa upp och utveckla verksamheten.

•Mål för verksamheten formuleras.

•Arbeta så att målen nås.

•Följa upp verksamheten så att åtgärder kan vidtas med förbättringar.

Medarbetarna ansvarar för att medverka i det kvalitetsarbetet genom att:

•Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

•Utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner.

•Arbeta med risk och avvikelsehantering.

*

Kvalitetsmål och aktiviteter 2023

Våra övergripande och långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården inom företaget. Vår plattform för att utveckla kvalitet och patientsäkerhet är regelverken i Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter. Företaget följer vidare nogsamt utvecklingen inom kvalitet och patientsäkerhet både nationellt och internationellt.

*

Essinge tandvård AB:s kvalitetspolicy är ledstjärnan för vårt arbete.

Vi ger våra patienter ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, förtroende och kvalitet. En god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.

Profilering inom familjetandvård med fokus på minimal invasiv förebyggande tandvård. Då regionens tillgång till specialisttandläkare är god sker remittering utan väntetider när så behövs. Därmed ökar patientsäkerheten och verksamhetens kvalitet.

*

Patientsäkerhet

Essinge tandvård omhändertar uppskattningsvis 1300 patienter årligen. Essinge tandvård AB arbetar för att skapa säkra och effektiva rutiner. Det mångåriga arbetet har skapat förutsättningar för en kontinuerlig patientsäker och högkvalitativ vård.

*

Följande redovisning styrker detta!

Det elektroniska kvalitetsystemet innehåller ett avvikelsehanteringssystem för dokumentation samt uppföljning av avvikelser inom vården. Det är lätt att rapportera och följa upp avvikelser samt att dokumentera och följa upp åtgärder i handlingsplanen. Vid allvarligare avvikelser genomförs händelseanalyser.

I systemet har under år 2022 dokumenterats 0 avvikelser. Avvikelser hanterats direkt i verksamheten och förs in i elektroniskt journalsystem Opus och kvalitetssystemet qualident.

Lex Maria-anmälningar var under året 0. Lex Maria-anmälningar följs alltid upp med en händelseanalys, på ett för den drabbade patientens och verksamhetens, optimalt sätt. Vidare sprids kunskapen kring händelsen och förbättringsåtgärder till samtliga anställda.

Inom tandvård är generellt sett nedsväljning och inhalation den vanligaste anledningen till anmälan enligt Lex Maria. Vidare är det allmänt känt att det föreligger risker inom tandvården för att orsaka patienter kvarstående känselbortfall vid olika operativa ingrepp i munhålan. Essinge tandvård AB har patientskadeförsäkring hos gjensidige försäkringsbolag med syfte att kompensera patienter ekonomiskt vid eventuella komplikationer, behandlingsskador och andra ekonomiska utlägg i samband med behandlingar som inte går som planerat. Under 2022 anmäldes 0 ärenden till försäkringsbolaget. Vidare finns garantiförsäkring tecknad hos gjensidige försäkringsbolag som används vid omgörningsbehov av avtagbar och fast protetik inom garantitiden.

Under 2022 anmäldes 0 ärenden till patientskadeförsäkringen och garantiförsäkringen. Detsamma gäller anmälan till IVO och socialstyrelsen.

Uppföljning av samtliga ärenden sker från företagets sida enligt standardiserat protokoll.

*

*

Kvalitetsmål under 2023

•Medarbetare ska ha kunskaper så att de kan bedriva systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

•Vi ska ha en välfungerande risk och avvikelsehantering.

•Vi ska ha tillgång till verktyg för kvalitets och patientsäkerhetsarbete

*

Stockholm 2022-12-01

Essinge tandvård AB

Vd Malin Sjöstedt

*