Logo
Logo

Glad

GARANTIER PÅ UTFÖRD VÅRD? Vi erbjuder 3års garanti på fast protetik from 1a januari 2019.

Omgörning av fyllningar sker kostnadsfritt inom ett år, då det framgår att initial behandling inte fungerat pga form eller materialsvikt. Uppstår karies eller fraktur i underliggande vävnad liksom om information om tveksam prognos givits innan behandling utförts medför detta att garantin inte gäller.

Garanti innebär primärt kostnadsfri omgörning. I de fall då ytterligare vård måste utföras sker detta till en merkostnad. Om du väljer annan vårdgivare bör du informera oss för bästa hjälp. Det är också viktigt att spara kvitton om du erhåller vård av annan vårdgivare i samband med detta.

Vi arbetar med levande vävnad och det är många faktorer som spelar in, för att behandlingen skall lyckas eller inte. Vi rår endast över en del av dessa. Naturligtvis gör vi alltid vårt bästa, för att bedömma förutsättningarna innan behandlingen utförs och ge information om eventuella hinder för framgångsrik behandling.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet år 2020

Essinge tandvård AB har sedan många år arbetat systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor.

År 2020 karakteriserades av fokus på hantering av Covid-19 pandemi och att bedriva patientsäker tandvård.

Den verksamhet som drivs av enbart få anställda möjliggör en dynamisk utveckling som snabbt kan anpassa sig efter verksamhetens behov.

Våra aktiviteter för att ständigt förbättra och optimera kvalitet och säkerhet för patienterna fortsätter. Det långsiktiga målet med Essinge tandvårds interna kvalitetsarbete är att vara marknadsledande avseende tandvårdens kvalitet och kundnöjdhet.

Bakgrund

Essinge tandvård AB är Stora essingens enda vårdgivare inom tandvård. I lokalen har tandvård bedrivits i flera generationer, med start år 1939.

Företaget består idag av 1 anställd, VD och praktiserande tandläkare. Övriga arbetsuppgifter sker på konsultbasis.

År 2020 präglades av covid-19, stor försiktighet och oro hos många människor.

Under merparten av årets månader har det inneburit kraftig minskning i antalet patientbesök regionalt i Stockholm. Detta har inneburit en ekonomisk påfrestning och tillfälliga nedskärningar i personalstyrka och framförallt löneutgifter.

Utmaningar

Det är en stor utmaning att sträva efter att vara ledande avseende klinisk vårdkvalitet. Socialstyrelsens arbete med införandet av nationella riktlinjer samt olika kvalitetsindikatorer inom tandvården är en möjlighet för Essinge Tandvård att visa på den höga kvaliteten i företaget. Likaså att bibehålla god kvalitet på bemötande, lokal och utrustning.

Därför har nya uppdaterade rutiner för att erbjuda vård med god kvalitet och patientsäkerhet.

Nyheter för 2020 är i mycket fokuserat på hantering av covid-19! Vädringsrutiner, slutna sopkärl med fotpedal, triagering, FFP3 och FFP2 andningsskydd, IIR munskydd, visir, engångsförkläde, väl förbered instrumentering och frånvaro av onödiga föremål i behandlingsrummet, glesare mellan bokningar ger möjlighet till 2m distans i reception och väntrum, patientinformation om smittförebyggande åtgärder liksom handsprit till besökare.

Regelbundet sker test av diskdesinfektor och autoklav för att säkerställa funktion och renhetsgrad på kört gods. Resultatet dokumenteras digitalt i opus journalsystem.

Vid förskrivning av antibiotika åtföljs Strama riktlinjer för att motverka resistensutveckling.

Kursdagar i Trosa augusti 2020 avseende Covid-19 med patientsäkerhetsfokus har utförts.

Online Kursdagar november 2020 avseende Tandläkarförbundets riksstämma har utförts.

Online seminarier fortlöpande avseende patientarbete under covid-19 pandemi har skett fortlöpande med Henry Schein dental, KaVo webinar, american dental association.

Dagligen uppdateras klinikledning genom region Stockholms nyhetsbrev vårdgivarguiden.

Kvalitetsmål och aktiviteter 2021

Våra mål och aktiviteter inom kvalitet och patientsäkerhet under det kommande året är följande:

• Att höja kvaliten på patientbemötande

• Att genomgå vidareutbildning på kontinuerlig basis

• Att fortsätta arbetet i Qdent kvalitetsarbete • Att återgå till tidigare års verksamhetsgrad, för att då kunna återanställa friställd personal.

Målet för 2020 är uppnått, dock med anpassning till Covid-19 pandemi. Istället för att kalla patienter med postgång, sker oftast kallelse per e-post eller telefon. Därmed möjliggörs information och triagering likaså. Rutinmässigt ges skriftlig postoperativ information till patienter innan kirugisk behandling sker.

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation

Essinge tandvård AB leder och styr verksamheterna genom kvalitetsledningssystem Qdent från almasoft ab där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat.

Dessutom har vi skapat integrering med opus journalsystem genom kvalitetsjournal i opus. Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheten stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar.

Kvalitetsledningssystemet är helt integrerat med journalsystemet opus, uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt för alla medarbetare. Verksamheten följs upp via en intern kvalitetsmodell.

Ansvarig för vårdgivarens arbete med kvalitet och patientsäkerhet är vd Malin Sjöstedt.

Verksamhetschef är medicinsk rådgivare, anmälningsansvarig och ansvarar för vårdkvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12. Det innebär ett ansvar för att:

• Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, följa upp och utveckla verksamheten.

• Mål för verksamheten formuleras.

• Arbeta så att målen nås.

• Följa upp verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att förbättra tandvården.

Medarbetarna ansvarar för att medverka i det kvalitetsarbetet genom att:

• Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

• Utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner.

• Arbeta med risk och avvikelsehantering.

Kvalitetsmål och aktiviteter 2021

Våra mål och aktiviteter inom kvalitet och patientsäkerhet under det gångna året var följande:

• Att höja kvaliten på patientbemötande

• Att genomgå vidareutbildning på kontinuerlig basis

• Att fortsätta arbetet i Qdent kvalitetsarbete

Våra övergripande och långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården inom företaget. Vår plattform för att utveckla kvalitet och patientsäkerhet är regelverken i Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.

Essinge tandvård AB:s kvalitetspolicy är ledstjärnan för vårt arbete.

Vi vill ge våra patienter ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, förtroende och kvalitet. En god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.

Patientsäkerhet

Essinge tandvård AB arbetar för att skapa säkra och effektiva rutiner. Detta arbete har skapat förutsättningar för en patientsäker och högkvalitativ vård.

Kvalitetsystemet innehåller således också ett avvikelsehanteringssystem för dokumentation samt uppföljning av avvikelser inom vården. Det är lätt att rapportera och följa upp avvikelser samt att dokumentera och följa upp åtgärder i handlingsplanen. Vid allvarligare avvikelser genomförs händelseanalyser. I systemet har under år 2020 dokumenterades 1 avvikelser.

Avvikelse anses vara av ringa grad utan att patientskada påvisades eller klagomål framfördes. Tandsköterskerutin för unitens rengöring av sugssystem var defekt och åtgärdades med ny arbetsplatsinstruktion.

Lex Maria-anmälningar var under året 0. Lex Maria-anmälningar följs alltid upp med en händelseanalys, på ett för den drabbade patientens och verksamhetens, optimalt sätt. Vidare sprids kunskapen kring händelsen och förbättringsåtgärder till samtliga anställda.

Inom tandvård är generellt sett nedsväljning och inhalation den vanligaste anledningen till anmälan enligt Lex Maria. Vidare är det allmänt känt att det föreligger risker inom tandvården för att orsaka patienter kvarstående känselbortfall vid olika operativa ingrepp i munhålan.

Essinge tandvård AB har patientskadeförsäkring som är till för att kompensera patienter ekonomiskt för behandlingsskador och andra ekonomiska utlägg i samband med behandlingar.

Under 2020 anmäldes 0 patientskadeärenden till försäkringsbolaget och 0 patientbehandlingar till IVO, inspektion för vård och omsorg.

Ett klagomål noterades under 2020. En endodontisk behandling med rotfyllning gav inte önskad effekt varför detta har anmälts till garanti försäkringen.

Klagomål följs alltid upp enligt mall i Qdent. Tonvikt ligger på att patienten får tydlig information och ges skriftliga besked om sitt ärende.

Stockholm 2020-12-30

Essinge tandvård AB

Klinikansvarig Leg tandläkare Malin Sjöstedt