Logo
Logo

Glad

GARANTIER PÅ UTFÖRD VÅRD? Vi erbjuder 3års garanti på fast protetik from 1a januari 2019.

Omgörning av fyllningar sker kostnadsfritt inom ett år, då det framgår att initial behandling inte fungerat pga form eller materialsvikt. Uppstår karies eller fraktur i underliggande vävnad liksom om information om tveksam prognos givits innan behandling utförts medför detta att garantin inte gäller.

Garanti innebär primärt kostnadsfri omgörning. I de fall då ytterligare vård måste utföras sker detta till en merkostnad. Om du väljer annan vårdgivare bör du informera oss för bästa hjälp. Det är också viktigt att spara kvitton om du erhåller vård av annan vårdgivare i samband med detta.

Vi arbetar med levande vävnad och det är många faktorer som spelar in, för att behandlingen skall lyckas eller inte. Vi rår endast över en del av dessa. Naturligtvis gör vi alltid vårt bästa, för att bedömma förutsättningarna innan behandlingen utförs och ge information om eventuella hinder för framgångsrik behandling.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Sammanfattning kvalitet och patientsäkerhet år 2019

Essinge tandvård AB har sedan många år arbetat systematiskt med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor. År 2019 karakteriserades av fortsatt kvalitets inriktad arbete inom tandvård. Den verksamhet som drivs av enbart två anställda möjliggör en dynamisk utveckling som snabbt kan anpassa sig efter verksamhetens behov.

Våra aktiviteter för att ständigt förbättra och optimera kvalitet och säkerhet för patienterna fortsätter under 2020. Det långsiktiga målet med Essinge tandvårds interna kvalitetsarbete är att vara marknadsledande avseende tandvårdens kvalitet.

Bakgrund Essinge tandvård AB är stora essingens enda vårdgivare inom tandvård sedan verksamhetens start 2008. I lokalen har tandvård bedrivits i flera generationer, med start år 1939. Företaget består idag av 2 anställda, VD kombinerat med praktiserande tandläkare, tandsköterska/lokalvårdare. Övriga arbetsuppgifter sker på konsultbasis. Konkurrenter För Essinge tandvård AB är den största konkurrenten den offentligt drivna tandvården. Folktandvården har under senare år genomgått en strukturell förändring där vissa folktandvårdsorganisationer har bolagiserats. En annan viktig konkurrent är andra privata vårdgivare inom tandvården såsom närliggande Happydent på lilla essingen, distrikstandvården och smile tandvård.

Utmaningar Det är en stor utmaning att vara ledande avseende klinisk kvalitet. Socialstyrelsens arbete med införandet av nationella riktlinjer samt olika kvalitetsindikatorer inom tandvården är en möjlighet för Essinge Tandvård att visa på den höga kvaliteten i företaget. Likaså att bibehålla god kvalitet på lokal och utrustning.

Därför har uppdatering av utrustning avseende Medicinskt låsbart kylskåp, hjärtstartare, akutmedicinsk medicin, autodosering för slangrengöring, vattenreningssystem för behandlingsstol, diskdesinfektors autodoseringspump/slangar utförts. Den yttre miljön har förbättrats med husets fasadrenovering vilket också givit bättre skyltning ut mot gata.

Regelbundet sker test av diskdesinfektor och autoklav för att säkerställa funktion och renhetsgrad på kört gods. Resultatet dokumenteras i kvalitessystem och opus journalsystem. Regelbundet sker nu uppföljning och kontroll av remisshantering. Vid förskrivning av antibiotika åtföljs Strama riktlinjer för att motverka resistensutveckling.

Målet för 2019 är uppnått med kontinuerlig utveckling av kvalitet och medicinsk beredskap vid akuta sjukdomsfall på kliniken. Hjärtstartare liksom adekvat akutmedicinsk beredskap har implementeras i verksamheten. Kursdagar HLR i växjö mars 2019 har genomförts. Uppdatering avseende mediciner på mottagningen har utförts. Kursdagar Stockholm november 2019 avseende kvalitetssytem Qdent liksom kursdag med patientsäkerhetsarbete har utförts. Vi har nu en välfungerande spårbarhet avseende medicintekniska hjälpmedel och produkter.

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation Essinge tandvård AB leder och styr verksamheterna genom kvalitetsledningssystem Qdent från almasoft ab där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat. Dessutom har vi skapat integrering med opus journalsystem genom arbete med att koppla åtgärder till kvalitetsjournal i opus.

Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheten stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Kvalitetsledningssystemet är helt integrerat med journalsystemet opus, uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt för alla medarbetare. Verksamheten följs upp via en intern kvalitetsmodell.

Ansvarig för vårdgivarens arbete med kvalitet och patientsäkerhet är vd Malin Sjöstedt.

Verksamhetschef är medicinsk rådgivare, anmälningsansvarig och ansvarar för vårdkvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12. Det innebär ett ansvar för att

• Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, följa upp och utveckla verksamheten.

• Mål för verksamheten formuleras.

• Arbeta så att målen nås.

• Följa upp verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att förbättra tandvården.

Medarbetarna ansvarar för att medverka i det kvalitetsarbetet genom att

• Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

• Utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner.

• Arbeta med risk och avvikelsehantering.

KVALITETSMÅL år 2020

Våra mål och aktiviteter inom kvalitet och patientsäkerhet under det gångna året var följande

• Att höja kvaliten på patientbemötande med skriftlig patientinformation

• Att förbättra bricksystem och kallelsesystem

• Att fortsätta förbättra patientsäkerhet och kvalitetsarbetet Qdent

Patientsäkerhet Essinge tandvård AB arbetar för att skapa säkra och effektiva rutiner. Detta arbete har skapat förutsättningar för en patientsäker och högkvalitativ vård. kvalitetsystemet innehåller således också ett avvikelsehanteringssystem för dokumentation samt uppföljning av avvikelser inom vården. Det är lätt att rapportera och följa upp avvikelser samt att dokumentera och följa upp åtgärder i handlingsplanen. Vid allvarligare avvikelser genomförs händelseanalyser.

I systemet har under år 2018 dokumenterats 2 avvikelser. År 2019 0 avvikelser. Essinge tandvård omhändertar uppskattningsvis 1200 patienter årligen. Avvikelser anses vara av ringa grad då patientskada ej påvisades eller klagomål framfördes.

då Lex Maria-anmälningar var under året 0. Lex Maria-anmälningar följs alltid upp med en händelseanalys, på ett för den drabbade patientens och verksamhetens, optimalt sätt. Vidare sprids kunskapen kring händelsen och förbättringsåtgärder till samtliga anställda. Inom tandvård är generellt sett nedsväljning och inhalation den vanligaste anledningen till anmälan enligt Lex Maria. Vidare är det allmänt känt att det föreligger risker inom tandvården för att orsaka patienter kvarstående känselbortfall vid olika operativa ingrepp i munhålan. Essinge tandvård AB har patientskadeförsäkring som är till för att kompensera patienter ekonomiskt för behandlingsskador och andra ekonomiska utlägg i samband med behandlingar. Under 2018 anmäldes 0 ärenden till försäkringsbolaget. Vidare har Essinge Tandvård 5årig garantiförsäkring som används vid omgörningsbehov av avtagbar och fast protetik. Under 2018 anmäldes 0 ärenden till garantiförsäkringen. Detsamma gäller anmälan till IVO, HSAN och socialstyrelsen.

Uppföljning av samtliga ärenden sker från företagets sida.

Inga reklamationer noterades under 2019. Klagomål följs alltid upp enligt mall i Qdent. Vi har som målsättning att alltid vara lyhörda och därmed förekomma för att bibehålla vår höga servicegrad.

Våra aktiviteter för att ständigt förbättra och optimera kvalitet och säkerhet för patienterna fortsätter under 2019. Det långsiktiga målet med Essinge tandvårds interna kvalitetsarbete är att vara marknadsledande avseende tandvårdens kvalitet.

Bakgrund Essinge tandvård AB är stora essingens enda vårdgivare inom tandvård sedan verksamhetens start 2008. I lokalen har tandvård bedrivits i flera generationer, med start år 1939. Företaget består idag av 2 anställda, VD kombinerat med praktiserande tandläkare, tandsköterska. Övriga arbetsuppgifter sker på konsultbasis.

Utmaningar Det är en stor utmaning att vara ledande avseende klinisk kvalitet. Socialstyrelsens arbete med införandet av nationella riktlinjer samt olika kvalitetsindikatorer inom tandvården är en möjlighet för Essinge Tandvård att visa på den höga kvaliteten i företaget. Likaså att bibehålla god kvalitet på lokal och utrustning. Därför har uppdatering av utrustning avseende vattenrening och microserver datateknisk utrustning utförts 2018.

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation Essinge tandvård AB leder och styr verksamheterna genom kvalitetsledningssystem Qdent från almasoft ab där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat i webbaserat system. Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheten stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Kvalitetsledningssystemet är webbaserat och därmed integrerat med journalsystemet opus, uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt för alla medarbetare. Verksamheten följs upp via en intern kvalitetsmodell.

Ansvarig för vårdgivarens arbete med kvalitet och patientsäkerhet är vd verksamhetschef Leg tandläkare Malin Sjöstedt.

Verksamhetschef är medicinsk rådgivare, anmälningsansvarig och ansvarar för vårdkvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12. Det innebär ett ansvar för att:

• Ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitestarbetet genomförs. Kvalitetsarbetet ska bedrivas för att styra, följa upp och utveckla verksamheten.

• Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

Medarbetarna ansvarar för att medverka i det kvalitetsarbetet genom att:

• Arbeta med att formulera verksamhetens mål och följa upp resultatet.

• Utveckla verksamhetens arbetsmetoder och rutiner.

• Arbeta med risk och avvikelsehantering liksom att följa givna instruktioner för arbetets genomförande.

VERKSAMHETENS LEDORD är En frisk mun för livet!

KVALITETSPOLICY Essinge tandvård AB:s kvalitetspolicy är ledstjärnan för vårt arbete. Vi vill ge våra patienten ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, förtroende och kvalitet. En god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens. Vår plattform för att utveckla kvalitet och patientsäkerhet är regelverken i Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.

MÅLSÄTTNINGEN är att säkerställa och utveckla vården inom företaget.

Tandläkare Malin Sjöstedt

Stockholm 2019-12-01